Tieto­suoja

25.5.18 voimaan astuu EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Asetus koskee useita henkilötietojen hallintaan ja käsittelyyn liittyviä velvoitteita, joiden noudattamiseen myös Medicin Man on sitoutunut. Alempana on virallisen kaavan mukainen tietosuojaselosteemme, mutta vapaamuotoisesti ja lyhyesti asia menee yrityksessämme näin:

Medicin Man ei varsinaisesti pidä asiakasrekisteriä, mutta kirjaamme ylös asiakkaalta saatuja tietoja jotka liittyvät palvelun toteuttamiseen, varauksiin, erityistoiveisiin ja laskutuksiin.

Tällaisia tietoja ovat asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköposti, laskutustiedot ja erityistoiveet. Vastaanottamamme sähköpostit säilyvät sähköpostipalvelimella 1 vuoden ajan ja asiakkaiden nimi, puhelinnumero ja sähköposti tiedot varauskirjassamme 2 vuotta. Asiakkaiden/ryhmien varauksista tehdyt tarkemmat tilaustiedot tuhotaan tilauksen jälkeen. Ruokavaliotietoja ei yhdistetä asiakkaiden nimiin ja käytetään ainoastaan hyvälaatuisen ravintola-annoksen valmistamiseen turvallisesti ja rajoitusten puitteissa.

Emme yhdistele mitään tietoja eri lähteistä, emme anna tietoja kolmansille osapuolille(poikkeuksena mahdolliset lakiin perustuvat viranomaistiedustelut), emmekä käytä asiakkaiden antamia tietoja markkinointiin. Saatamme kuitenkin soitella tai viestitellä asiakkaan suuntaan tarvittaessa, mukavan ja onnistuneen ravintolakokemuksen takaamiseksi 🙂

RAVKON OY (MEDICIN MAN) ASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Yrityksen nimi asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Ravkon Oy / Medicin Man
Uudenmaankatu 1, 05800 Hyvinkää

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jere Sokka
jere@medicinman.fi
019-414699

3. REKISTERIN NIMI

Ravkon oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Ravkon Oy:hyn.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat: 

 • asiakassuhteen hoito ja kehittäminen 
 • asiakassuhdeviestintä 
 • asiakkaan tekemien varausten käsittely
 • palveluiden myynti ja toteutus 
 • maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely 
-  rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun 
  kehittäminen. 


Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.

6. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Varauksia koskevat tiedot.
Asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot.
– Luotonanto- ja laskutustarkoituksissa osoite ja henkilötunnus.
Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot 
Mahdolliset erityisruokavaliotiedot (Käytetään vain asiakkaan palvelemiseen ja poistetaan kun tietoa ei enää tarvita)

Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja: 

 • Yritysasiakkaan yhteyshenkilön henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot 

 • Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot*;

7. MISTÄ HENKILÖTIEDOT SAADAAN

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelun tilaamisen ja toteuttamisen yhteydessä.

8. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJA TAI VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

9. TIETOJEN SIIRTO EU’N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU’n ulkopuolelle.

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuuden päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita 2 vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä 1 kuukauden kuluessa, ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa muuta perustetta. 
Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä, jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjapitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää. 

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen kun yrityksen asiakkuus katsotaan päättyneeksi. Tietoja voidaan tämän jälkeen kuitenkin säilyttää jos siihen on olemassa muu peruste. 
Kun tietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Sopimuksen tultua suoritetuksi tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim. reklamaatiotapaukset tai kirjanpitolaki).

Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUKSISTA

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta b ala- kohta). Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4. 
Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia tietoja jäsenrekisterissä tai että niitä ei käsitellä. 
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. 

Rekisteröidyn oikeuttaa saada tiedot voidaan tietosuoja- asetuksen nojalla rajoittaa tai siitä kieltäytyä, jos tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tällaisia suojattavia oikeuksia ovat muun muassa rekisterinpitäjän liikesalaisuudet tai toisen henkilön henkilötiedot. Rekisteröidyn oikeutta saatetaan rajoittaa myös kansallisessa lainsäädännössä (kuten tietosuojalaissa). 

Rekisteröidyllä on sen nojalla oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin 

 • rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 

 • rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten (käsittely on tässä tapauksessa mahdollista kuitenkin muihin tarkoituksiin) 
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. 
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. 
Jos rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, johon perus- tuen hän vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa käsittelyä. Rekisterinpitäjällä voi jatkaa tietojen käsittelyä vastustuksesta huolimatta jos käsittelyyn on olemassa huo- mattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, tietoja ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen. 
Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava henkilötietojen aktiivista käsittelyä seuraavissa tilanteissa: 

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden 

 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista 
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
- rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 

(vastustusoikeudesta yllä) ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken. 
Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle. 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin henkilötietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

12. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTA VIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMISEEN LIITTYVÄT PYYNNÖT

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.